FFG EUROPEAN EQUITIES SUSTAINABLE

Dit is een commerciële mededeling. Raadpleeg het prospectus van de FFG Bevek en de KID op www.fundsforgood.eu alvorens een definitieve beleggingsbeslissing te nemen. Dit document is geen contractueel document of beleggingsadvies.

BELEGGINGSMANAGER

Acadian Asset Management, opgericht in 1986, is een actieve kwantitatieve beheerder die investeert in wereldwijde aandelen. De onderneming heeft haar hoofdkantoor in Boston en kantoren in Londen, Singapore, Tokio en Sydney. Acadian Asset Management heeft meer dan EUR 100 miljard onder beheer.

BEHEERSMAATSCHAPPIJ

Waystone, in 2021 ontstaan uit de fusie van DMS, MontLake en MDO, heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van institutionele governance-, risico- en compliance-diensten aan de vermogensbeheersector. Waystone is nu een toonaangevende speler in de sector.

SHARECLASS & TECHNISCHE DOCUMENTEN

Part ISIN MGT. Fee KID Factsheet
Retail CAP LU1783237842 1,50% Download Download
Clean CAP LU1783237412 1,10% Download Download

BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID

FFG European Equities Sustainable streeft naar vermogensgroei op lange termijn via een gediversifieerde portefeuille van aandelen van Europese emittenten die genoteerd staan en verhandeld worden op gereglementeerde markten. Het fonds belegt in aandelen van emittenten van alle kapitalisaties (klein, middelgroot en groot), zonder sector- of valutabeperkingen.
Het compartiment wordt actief beheerd en zijn benchmark is de Morgan Stanley Capital International Europe Index (de “MSCI Europe Index”*). Met behulp van fundamentele analyse op basis van een kwantitatief proces tracht de beheerder beter te presteren dan zijn benchmark. Hoewel het fonds zijn prestaties vergelijkt met die van de MSCI Europe NR Index, streeft het er niet naar deze index te repliceren en is het vrij in de keuze van de effecten waarin het belegt. Het verschil met de MSCI Europe NR benchmark kan aanzienlijk zijn. De index is niet geschikt voor de duurzaamheidsdoelstelling van het fonds.
*De MSCI Europe Index is een marktkapitalisatie-index die de prestaties van de ontwikkelde markten in Europa opmeet. De MSCI Europe Index bestaat momenteel uit de volgende zestien indices voor ontwikkelde markten: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

ALGEMENE GEGEVENS

Lancering van de strategie 20/12/2018
Type compartiment Equities
Valuta EURO
Domicile Luxemburg
MANCO Waystone Management Company (Lux)
Beheerder Acadian Asset Management LLC
Juridisch statuut Bevek
Liquiditeit Dagelijks
Publicatie NIW BEAMA
Depothoudende Bank Banque de Luxembourg
Landen van registratie BE, LU, FR, ES
Minimale belegging 1 deel
Looptijd van het compartiment Onbeperkt
Transfert agent EFA
Commissaris PwC

VERANTWOORD BELEGGINGSBELEID

Het compartiment is gecategoriseerd als een financieel product dat milieu- en/of sociale kenmerken bevordert, zoals beschreven in artikel 8 van de FRR-verordening. Dit houdt in dat de emittenten van de door het compartiment gehouden effecten voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria* die Funds for Good heeft vastgelegd in haar “Beleid inzake verantwoord beleggen”, dat een drieledig beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat door Funds for Good SA wordt gedefinieerd en gecontroleerd. Dit beleid omvat a) de verwijdering uit het beleggingsuniversum van een reeks emittenten, hetzij omdat zij het voorwerp zijn of zijn geweest van ernstige controverses op het gebied van duurzaamheid (mensenrechtenschendingen, milieuschandalen, ernstige corruptie, ernstige inbreuken op fundamentele ethische normen), hetzij omdat de economische activiteiten waaruit zij hun inkomsten halen negatieve effecten zouden kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren. Deze economische activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het ontwerp, de productie, het onderhoud of de handel in wapens, de productie van tabaksproducten, de winning van thermische kolen of onconventionele olie en gas. b) De portefeuille is zo samengesteld dat voor beleggingen in aandelen ten minste 50% minder koolstofemissies worden uitgestoten dan een representatief aandelenuniversum van het door de beheerder voor de samenstelling van de aandelenportefeuille gebruikte uitgangsuniversum, d.w.z. MSCI Europe, en een toename van de sociale kwaliteit van de ondernemingen ten opzichte van ditzelfde universum. c) Een “Best-in-Universe” beleid waarbij elk bedrijf in de portefeuille een minimale ESG-score moet hebben. d) Op het gebied van governance zijn zowel de beheerder als de distributiecoördinator ondertekenaar van de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) en wordt een stemrechtbeleid gevoerd. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de fondsbeheerder. Meer informatie over duurzaamheid, evenals het “Responsible Investment Policy” van Funds For Good en de uitsluitingslijst, is te vinden op www.fundsforgood.eu/bibliotheque-documents

Het fonds heeft ook het label Towards Sustainability ondertekend. Het doel van het Towards Sustainability-label is ervoor te zorgen dat gelabelde producten voldoen aan een minimumniveau van duurzaamheid, zoals gemeten door de Towards Sustainability-kwaliteitsnorm, en relevante en nuttige informatie te verstrekken zodat u kunt bepalen of het beleid van een specifiek product in overeenstemming is met uw persoonlijke overtuigingen. De toekenning van dit label betekent niet dat het fonds voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regels. Zie voor meer informatie hierover www.fsma.be/fr/finance-durable.

*De duurzaamheidscriteria worden gecertificeerd door het label “Towards Sustainability”. De beoordeling van de duurzaamheidscriteria wordt uitgevoerd door de beheerder, Acadian Asset Management LLC. Het oorspronkelijke universum dat door de beheerder wordt gebruikt voor de samenstelling van het aandelenluik. Gegevensbron: Acadian Asset Management LLC.

RISICOKLASSE

capture-decran-2023-05-22-a-11.51.07

Risico-/opbrengstindicator: 4.
De risico/rendementsindicator is 4, aangezien de waarde van het deelbewijs sterk kan schommelen en het risico van verlies en de kans op winst dus groot kunnen zijn. Historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van deze indicator zijn gebruikt, vormen mogelijk geen betrouwbare leidraad voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Er is geen enkele garantie dat de risico-indicator ongewijzigd zal blijven, dus hij kan in de loop van de tijd veranderen.

Wat is de synthetische risico/rendementsindicator?
Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met potentieel lager rendement) tot 7 (hoog risico met potentieel hoger rendement), wordt de door de wet voorgeschreven risico/rendementsindicator bepaald op basis van de volatiliteit of de gevoeligheid van het fonds voor de markt. Het weerspiegelt het feit dat de beleggingen in dit compartiment onderhevig zijn aan marktschommelingen en aan de risico’s die inherent zijn aan beleggingen in effecten. De waarde van beleggingen en de inkomsten die zij genereren kunnen stijgen en dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen. Het hierboven beschreven compartiment houdt een risico van kapitaalverlies in. De terugbetaling van de inleg is niet gegarandeerd. De laagste categorie betekent geen risicoloze belegging. Deze risico-indicator is ook opgenomen in het document “Essentiële beleggersinformatie”. Het cijfer is berekend voor een belegger in euro.

Welke belangrijke risico’s worden door de synthetische indicator niet voldoende ondervangen?

• Beleggen in aandelen houdt een emittentenrisico in, in die zin dat de uitgevende onderneming failliet kan gaan. Het risico bestaat dat de waarde van de belegging in deze effecten aanzienlijk of zelfs geheel verloren gaat.

• De beleggingen van het compartiment in opkomende markten zijn blootgesteld aan het risico van politieke, reglementaire, financiële of fiscale instabiliteit of onzekerheden die de waarde van deze beleggingen negatief kunnen beïnvloeden of zelfs het eigendomsrecht van het compartiment in twijfel kunnen trekken.

• Beleggingen in obligaties houden een kredietrisico in omdat de emittent niet bereid of in staat kan zijn de rente of de hoofdsom van zijn obligaties geheel of gedeeltelijk te betalen. Het risico bestaat dat de waarde van de belegging in deze effecten aanzienlijk of zelfs geheel verloren gaat.

• Het gebruik van derivaten die niet op een beurs zijn genoteerd of op een andere gereglementeerde markt worden verhandeld (“OTC-instrumenten”) houdt het risico van wanbetaling door de tegenpartij in, in die zin dat de tegenpartijen van deze derivaten op een bepaald moment niet in staat kunnen zijn om hun verplichtingen jegens het compartiment geheel of gedeeltelijk na te komen.

• Het gebruik van aandelenindexfutures is bedoeld om het aandelenmarktrisico te beperken, maar niet te elimineren.

Er kunnen andere risicofactoren zijn die een belegger in overweging moet nemen in het licht van zijn of haar persoonlijke omstandigheden en bijzondere huidige en toekomstige omstandigheden. Nadere informatie over de risico’s van beleggingen in het compartiment is opgenomen in het document Essentiële Beleggersinformatie en in het desbetreffende deel van het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is bij de beheermaatschappij en op de website www.waystone.com.