FFG EUROPEAN EQUITIES MODERATE SUSTAINABLE MODERATE

Dit is een commerciële mededeling. Raadpleeg het prospectus van de FFG Bevek en de KID op www.fundsforgood.eu alvorens een definitieve beleggingsbeslissing te nemen. Dit document is geen contractueel document of beleggingsadvies.

BELEGGINGSMANAGER

Acadian Asset Management, opgericht in 1986, is een actieve kwantitatieve beheerder die investeert in wereldwijde aandelen. De onderneming heeft haar hoofdkantoor in Boston en kantoren in Londen, Singapore, Tokio en Sydney. Acadian Asset Management heeft meer dan EUR 100 miljard onder beheer.

Management company

Waystone, in 2021 ontstaan uit de fusie van DMS, MontLake en MDO, heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van institutionele governance-, risico- en compliance-diensten aan de vermogensbeheersector. Waystone is nu een toonaangevende speler in de sector.

SHARECLASS & TECHNISCHE DOCUMENTEN

Part ISIN MGT. Fee KID Factsheet
Retail CAP LU0945616984 1,50% Download Download
Retail DIS LU1697916788 1,50% Download Download

BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID

FFG European Equities Sustainable Moderate streeft naar vermogensgroei op lange termijn via een gediversifieerde portefeuille, terwijl het risico van kapitaalverlies beperkt blijft en het volatiliteitsniveau onder dat van de aandelenmarkten blijft. De beleggingsstrategie van het fonds kan worden omschreven als “defensief”.

Het compartiment is een feeder-compartiment dat ten minste 85% van zijn nettoactiva belegt in het compartiment FFG – European Equities Sustainable (het “Master Fund”), meer bepaald in klasse I. Het masterfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn via een gediversifieerde portefeuille van aandelen van Europese emittenten en wil beter presteren dan een brede Europese aandelenindex. Om de blootstelling van het compartiment aan de risico’s van de aandelenmarkten te beperken, zal de blootstelling aan aandelen systematisch worden afgedekt. De afdekking beperkt de blootstelling van het fonds aan de aandelenmarkt tot maximaal 50%. Portefeuilleactiva die niet in het masterfonds of in afdekkingsinstrumenten worden belegd, worden in het fonds als contanten aangehouden. Het fonds wordt actief beheerd zonder rekening te houden met een benchmark bij het bepalen van het beleggingsbeleid van het fonds.

ALGEMENE GEGEVENS

Lancering van de strategie 20/12/2018
Type compartiment Equities
Valuta EURO
Domicile Luxemburg
MANCO Waystone Management Company (Lux)
Beheerder Acadian Asset Management LLC
Juridisch statuut Bevek
Liquiditeit Dagelijks
Publicatie NIW BEAMA
Depothoudende Bank Banque de Luxembourg
Landen van registratie BE, LU, FR, ES
Minimale belegging 1 deel
Looptijd van het compartiment Onbeperkt
Transfert agent EFA
Commissaris PwC

VERANTWOORD BELEGGINGSBELEID

Het compartiment is gecategoriseerd als een financieel product dat milieu- en/of sociale kenmerken bevordert, zoals beschreven in artikel 8 van de FRR-verordening. Dit houdt in dat de emittenten van de door het compartiment gehouden effecten voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria* die Funds for Good heeft vastgelegd in haar “Beleid inzake verantwoord beleggen”, dat een drieledig beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat door Funds for Good SA wordt gedefinieerd en gecontroleerd. Dit beleid omvat a) de verwijdering uit het beleggingsuniversum van een reeks emittenten, hetzij omdat zij het voorwerp zijn of zijn geweest van ernstige controverses op het gebied van duurzaamheid (mensenrechtenschendingen, milieuschandalen, ernstige corruptie, ernstige inbreuken op fundamentele ethische normen), hetzij omdat de economische activiteiten waaruit zij hun inkomsten halen negatieve effecten zouden kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren. Deze economische activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het ontwerp, de productie, het onderhoud of de handel in wapens, de productie van tabaksproducten, de winning van thermische kolen of onconventionele olie en gas. b) De portefeuille is zo samengesteld dat voor beleggingen in aandelen ten minste 50% minder koolstofemissies worden uitgestoten dan een representatief aandelenuniversum van het door de beheerder voor de samenstelling van de aandelenportefeuille gebruikte uitgangsuniversum, d.w.z. MSCI Europe, en een toename van de sociale kwaliteit van de ondernemingen ten opzichte van ditzelfde universum. c) Een “Best-in-Universe” beleid waarbij elk bedrijf in de portefeuille een minimale ESG-score moet hebben. d) Op het gebied van governance zijn zowel de beheerder als de distributiecoördinator ondertekenaar van de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) en wordt een stemrechtbeleid gevoerd. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de fondsbeheerder. Meer informatie over duurzaamheid, evenals het Funds For Good “Responsible Investment Policy” en de uitsluitingslijst, is beschikbaar op www.fundsforgood.eu/bibliotheque-documents

Het fonds heeft het label Towards Sustainability gekregen, een initiatief dat Funds For Good ook heeft ondertekend. Het doel van het Towards Sustainability-label is ervoor te zorgen dat gelabelde producten voldoen aan een minimumniveau van duurzaamheid, zoals gemeten door de Towards Sustainability-kwaliteitsnorm, en relevante en nuttige informatie te verstrekken om u te helpen bepalen of het beleid van een bepaald product in overeenstemming is met uw persoonlijke overtuigingen. De toekenning van dit label betekent niet dat het fonds voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regels. Zie voor meer informatie hierover www.fsma.be/fr/finance-durable.

*De duurzaamheidscriteria worden gecertificeerd door het label “Towards Sustainability”. De beoordeling van de duurzaamheidscriteria wordt uitgevoerd door de beheerder, Acadian Asset Management LLC.

RISICOKLASSE

capture-decran-2023-05-22-a-11.50.35

Risico-/opbrengstindicator: 3.
De risico/rendementsindicator is 3, aangezien de waarde van het deelbewijs matig kan schommelen en het risico van verlies en de kans op winst dus matig kunnen zijn. Historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van deze indicator zijn gebruikt, vormen mogelijk geen betrouwbare leidraad voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Er is geen enkele garantie dat de risico-indicator ongewijzigd zal blijven, dus hij kan in de loop van de tijd veranderen.

Wat is de synthetische risico/rendementsindicator?
Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met potentieel lager rendement) tot 7 (hoog risico met potentieel hoger rendement), wordt de door de wet voorgeschreven risico/rendementsindicator bepaald op basis van de volatiliteit of de gevoeligheid van het fonds voor de markt. Het weerspiegelt het feit dat de beleggingen in dit compartiment onderhevig zijn aan marktschommelingen en aan de risico’s die inherent zijn aan beleggingen in effecten. De waarde van beleggingen en de inkomsten die zij genereren kunnen stijgen en dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen. Het hierboven beschreven compartiment houdt een risico van kapitaalverlies in. De terugbetaling van de inleg is niet gegarandeerd. De laagste categorie betekent geen risicoloze belegging. Deze risico-indicator is ook opgenomen in het document “Essentiële beleggersinformatie”. Het cijfer is berekend voor een belegger in euro.

Welke belangrijke risico’s worden door de synthetische indicator niet voldoende ondervangen?

• Het gebruik van beursgenoteerde futures en/of optiecontracten is bedoeld om de markt- en valutarisico’s op portefeuilleniveau te beperken, maar niet om ze volledig uit te sluiten.

Er kunnen andere risicofactoren zijn waarmee een belegger rekening moet houden in het licht van zijn of haar persoonlijke omstandigheden en specifieke huidige en toekomstige omstandigheden. Nadere informatie over de risico’s van beleggingen in het Fonds is te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie en in het desbetreffende hoofdstuk van het prospectus van het Fonds, dat verkrijgbaar is bij de beheermaatschappij en op de website www.waystone.com.