FFG EUROPEAN EQUITIES MODERATE SUSTAINABLE MODERATE

Dit is een commerciële mededeling. Raadpleeg het prospectus van de FFG Bevek en de KID op www.fundsforgood.eu alvorens een definitieve beleggingsbeslissing te nemen. Dit document is geen contractueel document of beleggingsadvies.

BELEGGINGSMANAGER

Acadian Asset Management, opgericht in 1986, is een actieve kwantitatieve beheerder die investeert in wereldwijde aandelen. De onderneming heeft haar hoofdkantoor in Boston en kantoren in Londen, Singapore, Tokio en Sydney. Acadian Asset Management heeft meer dan EUR 100 miljard onder beheer.

Management company

Waystone, in 2021 ontstaan uit de fusie van DMS, MontLake en MDO, heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van institutionele governance-, risico- en compliance-diensten aan de vermogensbeheersector. Waystone is nu een toonaangevende speler in de sector.

SHARECLASS & TECHNISCHE DOCUMENTEN

Part ISIN MGT. Fee KID Factsheet
Retail CAP LU0945616984 1,50% Download Download
Retail DIS LU1697916788 1,50% Download Download
Instit CAP LU0945617289 0,95% Download Download

BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID

FFG European Equities Sustainable Moderate streeft naar vermogensgroei op lange termijn via een gediversifieerde portefeuille, terwijl het risico van kapitaalverlies beperkt blijft en het volatiliteitsniveau onder dat van de aandelenmarkten blijft. De beleggingsstrategie van het fonds kan worden omschreven als “defensief”.

Het compartiment is een feeder-compartiment dat ten minste 85% van zijn nettoactiva belegt in het compartiment FFG – European Equities Sustainable (het “Master Fund”), meer bepaald in klasse I. Het masterfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn via een gediversifieerde portefeuille van aandelen van Europese emittenten en wil beter presteren dan een brede Europese aandelenindex. Om de blootstelling van het compartiment aan de risico’s van de aandelenmarkten te beperken, zal de blootstelling aan aandelen systematisch worden afgedekt. De afdekking beperkt de blootstelling van het fonds aan de aandelenmarkt tot maximaal 50%. Portefeuilleactiva die niet in het masterfonds of in afdekkingsinstrumenten worden belegd, worden in het fonds als contanten aangehouden. Het fonds wordt actief beheerd zonder rekening te houden met een benchmark bij het bepalen van het beleggingsbeleid van het fonds.

ALGEMENE GEGEVENS

Lancering van de strategie 20/12/2018
Type compartiment Equities
Valuta EURO
Domicile Luxemburg
MANCO Waystone Management Company (Lux)
Beheerder Acadian Asset Management LLC
Juridisch statuut Bevek
Liquiditeit Dagelijks
Publicatie NIW BEAMA
Depothoudende Bank Banque de Luxembourg
Landen van registratie BE, LU, FR, ES
Minimale belegging 1 deel
Looptijd van het compartiment Onbeperkt
Transfert agent EFA
Commissaris PwC

VERANTWOORD BELEGGINGSBELEID

Het compartiment is gecategoriseerd als een financieel product dat milieu- en/of sociale kenmerken bevordert, zoals beschreven in artikel 8 van de FRR-verordening. Dit houdt in dat de emittenten van de door het compartiment gehouden effecten voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria* die Funds for Good heeft vastgelegd in haar “Beleid inzake verantwoord beleggen”, dat een drieledig beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat door Funds for Good SA wordt gedefinieerd en gecontroleerd. Dit beleid omvat a) de verwijdering uit het beleggingsuniversum van een reeks emittenten, hetzij omdat zij het voorwerp zijn of zijn geweest van ernstige controverses op het gebied van duurzaamheid (mensenrechtenschendingen, milieuschandalen, ernstige corruptie, ernstige inbreuken op fundamentele ethische normen), hetzij omdat de economische activiteiten waaruit zij hun inkomsten halen negatieve effecten zouden kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren. Deze economische activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het ontwerp, de productie, het onderhoud of de handel in wapens, de productie van tabaksproducten, de winning van thermische kolen of onconventionele olie en gas. b) De portefeuille is zo samengesteld dat voor beleggingen in aandelen ten minste 50% minder koolstofemissies worden uitgestoten dan een representatief aandelenuniversum van het door de beheerder voor de samenstelling van de aandelenportefeuille gebruikte uitgangsuniversum, d.w.z. MSCI Europe, en een toename van de sociale kwaliteit van de ondernemingen ten opzichte van ditzelfde universum. c) Een “Best-in-Universe” beleid waarbij elk bedrijf in de portefeuille een minimale ESG-score moet hebben. d) Op het gebied van governance zijn zowel de beheerder als de distributiecoördinator ondertekenaar van de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) en wordt een stemrechtbeleid gevoerd. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de fondsbeheerder. Meer informatie over duurzaamheid, evenals het Funds For Good “Responsible Investment Policy” en de uitsluitingslijst, is beschikbaar op www.fundsforgood.eu/bibliotheque-documents

Het fonds heeft het label Towards Sustainability gekregen, een initiatief dat Funds For Good ook heeft ondertekend. Het doel van het Towards Sustainability-label is ervoor te zorgen dat gelabelde producten voldoen aan een minimumniveau van duurzaamheid, zoals gemeten door de Towards Sustainability-kwaliteitsnorm, en relevante en nuttige informatie te verstrekken om u te helpen bepalen of het beleid van een bepaald product in overeenstemming is met uw persoonlijke overtuigingen. De toekenning van dit label betekent niet dat het fonds voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regels. Zie voor meer informatie hierover www.fsma.be/fr/finance-durable.

*De duurzaamheidscriteria worden gecertificeerd door het label “Towards Sustainability”. De beoordeling van de duurzaamheidscriteria wordt uitgevoerd door de beheerder, Acadian Asset Management LLC.

RISICOKLASSE

capture-decran-2023-05-22-a-11.50.35

Risico-/opbrengstindicator: 3.
De risico/rendementsindicator is 3, aangezien de waarde van het deelbewijs matig kan schommelen en het risico van verlies en de kans op winst dus matig kunnen zijn. Historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van deze indicator zijn gebruikt, vormen mogelijk geen betrouwbare leidraad voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Er is geen enkele garantie dat de risico-indicator ongewijzigd zal blijven, dus hij kan in de loop van de tijd veranderen.

Wat is de synthetische risico/rendementsindicator?
Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met potentieel lager rendement) tot 7 (hoog risico met potentieel hoger rendement), wordt de door de wet voorgeschreven risico/rendementsindicator bepaald op basis van de volatiliteit of de gevoeligheid van het fonds voor de markt. Het weerspiegelt het feit dat de beleggingen in dit compartiment onderhevig zijn aan marktschommelingen en aan de risico’s die inherent zijn aan beleggingen in effecten. De waarde van beleggingen en de inkomsten die zij genereren kunnen stijgen en dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen. Het hierboven beschreven compartiment houdt een risico van kapitaalverlies in. De terugbetaling van de inleg is niet gegarandeerd. De laagste categorie betekent geen risicoloze belegging. Deze risico-indicator is ook opgenomen in het document “Essentiële beleggersinformatie”. Het cijfer is berekend voor een belegger in euro.

Welke belangrijke risico’s worden door de synthetische indicator niet voldoende ondervangen?

• Het gebruik van beursgenoteerde futures en/of optiecontracten is bedoeld om de markt- en valutarisico’s op portefeuilleniveau te beperken, maar niet om ze volledig uit te sluiten.

Er kunnen andere risicofactoren zijn waarmee een belegger rekening moet houden in het licht van zijn of haar persoonlijke omstandigheden en specifieke huidige en toekomstige omstandigheden. Nadere informatie over de risico’s van beleggingen in het Fonds is te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie en in het desbetreffende hoofdstuk van het prospectus van het Fonds, dat verkrijgbaar is bij de beheermaatschappij en op de website www.waystone.com.

INFORMATIE OVER DUURZAAMHEID

a. Samenvatting

Het Compartiment promoot milieu- en sociale kenmerken zoals vermindering van de koolstofuitstoot, naleving van internationale mensen- en arbeidsrechtennormen, uitsluiting van maatschappelijk controversiële activiteiten, voorrang voor ecologisch, sociaal en bestuurlijk verantwoorde bedrijven en bestrijding van armoede door het scheppen van werkgelegenheid. Het compartiment zal geen duurzame beleggingen doen.

Belangrijke opmerking: het Compartiment promoot deze milieu- en sociale kenmerken via zijn belegging in een ander compartiment, FFG European Equities Sustainable (het “Masterfonds”). Overeenkomstig zijn beleggingsstrategie belegt het compartiment ten minste 85% van zijn nettoactiva in het Masterfonds. De overige activa bestaan uit liquiditeitsbeleggingen en beleggingen voor afdekkingsdoeleinden. De derivaten waarin het fonds belegt, worden niet gebruikt om de door het fonds bevorderde milieu- en sociale kenmerken te verwezenlijken.

b. Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Het Compartiment promoot milieu- en sociale kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen.

c. Door het Compartiment gepromote sociale en milieuaspecten

Vermindering van de koolstofuitstoot: Koolstofreductie zal worden meegenomen in de analyse van emitterende bedrijven die in de portefeuille zitten of kunnen komen.

Naleving van de internationale normen inzake mensenrechten en arbeidsrechten: Dit Compartiment zal alleen beleggen in effecten van bedrijven die voldoen aan internationale beginselen, normen of kaders op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

De uitsluiting van maatschappelijk controversiële activiteiten: Dit Compartiment zal alleen beleggen in effecten van bedrijven die niet materieel betrokken zijn bij economische activiteiten die als schadelijk worden beschouwd, zoals (maar niet beperkt tot) de productie van en handel in wapens, tabak of steenkool.

Voorrang aan voorbeeldige bedrijven in termen van milieu-, sociale en governancekwesties: De emitterende bedrijven moeten een minimale ESG-score hebben zoals berekend door MSCI. Deze score omvat alle drie de ESG-dimensies en geeft een indicatie van hoe een bepaalde emittent zich qua ESG-risico verhoudt tot andere emittenten. Door het opleggen van een minimale ESG-score wordt voorkomen dat wordt belegd in ondernemingen die een aanzienlijk ESG-risico voor het Compartiment kunnen inhouden. Bovendien zullen de slechtste bedrijven op het gebied van arbeidsbeheer van dit Compartiment worden uitgesloten.

De creatie van werkgelegenheid stimuleren ter bestrijding van de armoede: Naast de milieu- en sociale kenmerken die het Compartiment via zijn beleggingen promoot, genereren beleggingen in dit Compartiment indirect een concrete maatschappelijke impact via Funds For Good, de distributiecoördinator van de BEVEK. Na aftrek van de werkingskosten keert Funds For Good het grootste van de volgende twee bedragen uit: 50% van zijn nettowinst of 10% van zijn inkomsten aan het sociale project dat het heeft opgezet en beheert, “Funds For Good Impact”. “Funds for Good Impact” wijdt al haar financiële middelen aan armoedebestrijding door het bevorderen van werkgelegenheid. “Funds For Good Impact” verstrekt renteloze leningen zonder onderpand aan mensen in precaire arbeidssituaties met een ondernemingsplan. Deze financiële steun (gekoppeld aan menselijke ondersteuning in de vorm van coaching) geeft deze ondernemers de kans om hun eigen zaak op te starten. Meer informatie is ook beschikbaar op www.fundsforgood.eu.

d. Beleggingsstrategie

Als “feederfonds” van FFG European Equities Sustainable (het Masterfonds) past dit compartiment de volgende strategie toe.

Ten eerste zal de beleggingsstrategie ervoor zorgen dat de gewogen gemiddelde koolstofuitstoot van het aandelenluik van de portefeuille altijd ten minste 50% lager ligt dan de benchmark (MSCI Europe).

Het compartiment past ook een “uitsluitingsstrategie” toe, waarbij emittenten van financiële effecten worden uitgesloten van het beleggingsuniversum als ze niet voldoen aan bepaalde internationale normen en/of betrokken zijn bij controversiële activiteiten boven een vooraf vastgestelde belangrijkheidsdrempel, of als ze zich in de onderste 5% van zijn beleggingsuniversum bevinden in termen van de Arbeidsscore (Labor Management Score). Deze strategie is ook gebaseerd op een uitsluitingslijst van verschillende emittenten (bedrijven en/of overheden) waarin het Compartiment niet mag beleggen.

Ten slotte past het Compartiment ook een “best-in-universe”-strategie toe, waarbij alleen emittenten worden geselecteerd met een minimale ESG-score (zoals berekend door MSCI), afhankelijk van het beleggingsuniversum waarin de emittent zich bevindt. Hierbij worden twee universums onderscheiden: het universum van ondernemingen uit ontwikkelde landen en het universum van ondernemingen uit opkomende landen.

e. Verdeling van de beleggingen

Het Compartiment belegt ten minste 85% van zijn nettovermogen in het Masterfonds. Ondergeschikt, en om de blootstelling van het Compartiment aan aandelenmarktrisico’s te beperken, zal de aandelenblootstelling systematisch worden afgedekt. Deze afdekking beperkt de blootstelling van het fonds aan de aandelenmarkt tot maximaal 50%. De activa in portefeuille die niet in het masterfonds of in afdekkingsinstrumenten worden belegd, worden in het compartiment als liquiditeiten aangehouden.

Derivaten worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden. Aandelenderivaten worden in de eerste plaats gebruikt om de blootstelling van het fonds aan de aandelenmarkt tot maximaal 50% te beperken en in de tweede plaats om de regionale blootstelling van het fonds opnieuw in evenwicht te brengen. Valutaderivaten worden gebruikt om de blootstelling van de portefeuille aan valuta’s te wijzigen en het valutarisico voor een EUR-belegger te verminderen. Deze derivaten worden niet gebruikt om de door het fonds bevorderde milieu- of sociale kenmerken te bereiken.

f. Toezicht op milieu- of sociale aspecten

De milieu- en sociale kenmerken die door het fonds promoot, worden gemeten aan de hand van financiële en niet-financiële gegevens die door de ondernemingen of externe gegevensverstrekkers worden gepubliceerd. Wanneer bepaalde gegevens niet beschikbaar zijn, kunnen interne ramingen worden gebruikt. De totale fondskenmerken worden gemeten via een proces van portefeuilleconstructie en uitgevoerd via een systematisch model door de beleggingsbeheerder.

g. Methodologie

De betrokkenheid bij maatschappelijk controversiële activiteiten, de naleving van internationale mensen- en arbeidsrechtennormen, minimale ESG-scores en het koolstofprofiel van het fonds worden gecontroleerd op basis van financiële en niet-financiële informatie die door de ondernemingen in portefeuille of door derden wordt gepubliceerd, of intern door de beleggingsbeheerder wordt geschat.

De naleving van milieu- en sociale kenmerken wordt gecontroleerd vóór elke nieuwe belegging en op regelmatige basis nadat de belegging is gedaan.

h. Gegevensbronnen en -verwerking

Een combinatie van externe gegevens, hoofdzakelijk zelfgerapporteerde koolstofemissiegegevens, en interne modelleringsramingen zijn de gegevensbronnen voor het meten van de verwezenlijking van de milieu-eigenschappen die het product promoot. De beleggingsbeheerder beschikt over een toegewijd team van dataspecialisten die de ontvangen gegevens controleren en opschonen om de kwaliteit ervan te waarborgen. Een team dat is toegewijd aan het beleggingsproces en de data zorgt ervoor dat de gegevens efficiënt en soepel worden verwerkt.

De meeste emissiegegevens worden verkregen uit gegevensbronnen van derden, maar zelfs binnen deze aangekochte gegevens gebruiken de gegevensverstrekkers zelf modellerings- of ramingstechnieken wanneer er geen gerapporteerde gegevens beschikbaar zijn. Indien geen gegevens van derden beschikbaar zijn, maakt de beleggingsbeheerder een raming van de rest.

i. Beperkingen aan methodologieën en gegevens

ESG-gegevens bestrijken niet altijd het gehele beleggingsuniversum van de beleggingsbeheerder. Bovendien worden vaak schattingen gebruikt en zelfs als er gegevens beschikbaar zijn, kunnen de methoden voor de berekening van de gegevens voor interpretatie vatbaar en dus twijfelachtig zijn. Ondanks deze beperkingen zijn de ontvangen en uiteindelijk verwerkte gegevens robuust en voldoende veilig om in het beleggingsproces te worden gebruikt.

De beleggingsbeheerder controleert voortdurend de beschikbare gegevens en streeft ernaar de kwaliteit ervan te verbeteren. Daarnaast versterkt de beleggingsbeheerder regelmatig zijn datateam en interne modelleringscapaciteiten om het gebruik en de betrouwbaarheid van gegevens voortdurend te verbeteren.

Noch de Beleggingsbeheerder, noch de Beheermaatschappij, noch de Distributiecoördinator kunnen enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de waardering door externe gegevensverstrekkers en de nauwkeurigheid, met inbegrip van de volledigheid, van de analyses die door derden zijn opgesteld. De Beleggingsbeheerder, de Beheermaatschappij en de Distributiecoördinator hebben geen invloed op eventuele verstoringen of beperkingen (bijvoorbeeld als gevolg van ramingen) in de analyse en voorbereiding van onderzoek door derden.

j. Due diligence

De Beleggingsbeheerder beoordeelt elk van de onderliggende activa van het Fonds aan de hand van meer dan 100 signalen of onderliggende factoren, zowel voor de financiële als voor de milieu- en maatschappelijke kenmerken die het Fonds voorstaat. Dit zorgt voor een solide waardering van elke onderliggende waarde. Er worden strenge controles uitgevoerd door middel van compliancesystemen (vóór en na de belegging), een team van toegewijde gegevensanalisten en toezicht op het portefeuillebeheer.

k. Engagementbeleid

Engagement maakt deel uit van de strategie. De beleggingsbeheerder werkt zowel rechtstreeks met ondernemingen als via samenwerkingsverbanden. Engagementthema’s zijn onder meer klimaatverandering, bedrijfscultuur, bedrijfsgedrag en ondernemingen die betrokken zijn bij toenemende ESG-controles.