FFG GLOBAL FLEXIBLE SUSTAINABLE

Dit is een commerciële mededeling. Raadpleeg het prospectus van de FFG Bevek en de KID op www.fundsforgood.eu alvorens een definitieve beleggingsbeslissing te nemen. Dit document is geen contractueel document of beleggingsadvies.

BELEGGINGSMANAGER

BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A., is een beheersmaatschappij die volledig in handen is van Banque de Luxembourg, zelf eigendom van de CMCIC-groep. BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A. werd opgericht in 2005 en beheert meer dan 19 miljard euro.

Guy Wagner – CIO van Banque de Luxembourg Investments S.A., bedacht en lanceerde de strategie in 2005 binnen BLI Banque de Luxembourg Investments S.A. Zijn strategie wordt sinds 2017 toegepast in de FFG Global Flexible Sustainable

BEHEERSMAATSCHAPPIJ

Waystone, in 2021 ontstaan uit de fusie van DMS, MontLake en MDO, heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van institutionele governance-, risico- en compliance-diensten aan de vermogensbeheersector. Waystone is nu een toonaangevende speler in de sector.

SHARECLASS & TECHNISCHE DOCUMENTEN

Part ISIN MGT. Fee KID Factsheet
Retail CAP LU1697917083 1,25% Download Download
Retail DIS LU1697916861 1,25% Download Download
Clean DIS LU1697917323 0,95% Download Download

BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID

De doelstelling van het fonds is op middellange termijn een rendement te behalen dat hoger is dan dat van een obligatiebelegging in euro. Hiertoe belegt het fonds in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten of contanten. Het kan ook beleggen in Exchange Traded Commodities op edele metalen en in andere instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) tot maximaal 10%. Het gewicht van deze verschillende activaklassen kan in de loop der tijd aanzienlijk variëren. Het fonds wordt belegd zonder geografische, sectorale of monetaire beperkingen. Het fonds wordt actief beheerd zonder rekening te houden met een benchmark.

données générales

Launch of the strategy 28/12/2017
Type of fund Multi-Assets
Currency EURO
Domicile Luxemburg
MANCO Waystone Management Company (Lux)
Manager BLI – Banque de Luxembourg Investment s.a.
Legal status Sicav
Liquidity Daily
Publication NAV BEAMA
Custodian Bank Banque de Luxembourg
Country of registration BE, LU, FR, ES
Minimum investissement 1 unit
Duration of the fund Unlimited
Transfert agent EFA
Auditor PwC

VERANTWOORD BELEGGINGSBELEID

Het compartiment wordt gecategoriseerd als een financieel product dat milieu- en/of sociale kenmerken bevordert, zoals beschreven in artikel 8 van de “SFDR”-verordening. Hoewel het geen duurzame beleggingsdoelstelling heeft, zal het compartiment voor ten minste 30% uit duurzame beleggingen bestaan. Dit houdt in dat de emittenten van de door het compartiment gehouden effecten voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria* die Funds for Good heeft vastgelegd in haar “Beleid inzake verantwoord beleggen”, dat een drieledig beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat door Funds for Good SA wordt gedefinieerd en gecontroleerd. Dit beleid omvat a) de verwijdering uit het beleggingsuniversum van een reeks emittenten, hetzij omdat zij het voorwerp zijn of zijn geweest van ernstige controverses op het gebied van duurzaamheid (mensenrechtenschendingen, milieuschandalen, ernstige corruptie, ernstige inbreuken op fundamentele ethische normen), hetzij omdat de economische activiteiten waaruit zij hun inkomsten halen negatieve effecten zouden kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren. Deze economische activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het ontwerpen, produceren, onderhouden of verhandelen van wapens, de productie van tabaksproducten, de winning van thermische kolen of onconventionele olie en gas. b) De portefeuille wordt zo samengesteld dat voor beleggingen in aandelen een gemiddelde koolstofemissie-intensiteit wordt bereikt die ten minste 50% lager ligt dan die van een universum van aandelen dat representatief is voor het oorspronkelijke universum dat door de beheerder wordt gebruikt voor de samenstelling van de aandelenportefeuille, d.w.z. de MSCI All Country World Index, en een toename van de sociale kwaliteit van de bedrijven in vergelijking met ditzelfde universum. c) Een “Best-in-Universe” beleid waarbij elk bedrijf in de portefeuille een minimale ESG-score moet hebben. d) Op het gebied van governance zijn zowel de beheerder als de distributiecoördinator ondertekenaar van de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) en wordt een beleid inzake stemrecht toegepast. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de fondsbeheerder. Meer informatie over duurzaamheid, evenals het Funds For Good “Responsible Investment Policy” en de uitsluitingslijst, is beschikbaar op www.fundsforgood.eu/bibliotheque-documents.

Het fonds heeft het label Towards Sustainability gekregen, een initiatief dat Funds For Good ook heeft ondertekend. Het doel van het Towards Sustainability-label is ervoor te zorgen dat gelabelde producten voldoen aan een minimumniveau van duurzaamheid, zoals gemeten door de Towards Sustainability-kwaliteitsnorm, en relevante en nuttige informatie te verstrekken om u te helpen bepalen of het beleid van een bepaald product in overeenstemming is met uw persoonlijke overtuigingen. Het feit dat het fonds dit label heeft gekregen betekent niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen, noch dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/fr/finance-durable.

*De duurzaamheidscriteria worden gecertificeerd door het label “Towards Sustainability”. De beoordeling van de duurzaamheidscriteria wordt uitgevoerd door de fondsbeheerder, BLI – Banque de Luxembourg Investments s.a. Het oorspronkelijke universum dat door de beheerder wordt gebruikt voor de samenstelling van het aandelenluik. Gegevensbron: BLI – Banque de Luxembourg Investments s.a.

RISICOKLASSE

capture-decran-2023-05-22-a-11.50.35

Risico-/opbrengstindicator: 3.
De risico/rendementsindicator is 3, omdat de waarde van het deelbewijs matig kan bewegen en het risico van verlies en de kans op winst dus matig kunnen zijn. Historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van deze indicator zijn gebruikt, vormen mogelijk geen betrouwbare leidraad voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Er is geen enkele garantie dat de risico-indicator ongewijzigd zal blijven, dus hij kan in de loop van de tijd veranderen.

Wat is de synthetische risico/rendementsindicator?
Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met potentieel lager rendement) tot 7 (hoog risico met potentieel hoger rendement), wordt de door de wet voorgeschreven risico/rendementsindicator bepaald op basis van de volatiliteit of de gevoeligheid van het fonds voor de markt. Het weerspiegelt het feit dat de beleggingen in dit compartiment onderhevig zijn aan marktschommelingen en aan de risico’s die inherent zijn aan beleggingen in effecten. De waarde van beleggingen en de inkomsten die zij genereren kunnen stijgen en dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen. Het hierboven beschreven compartiment houdt een risico van kapitaalverlies in. De terugbetaling van de inleg is niet gegarandeerd. De laagste categorie betekent geen risicoloze belegging. Deze risico-indicator is ook opgenomen in het document “essentiële beleggersinformatie”. Het cijfer is berekend voor een belegger in euro.

Welke belangrijke risico’s worden door de synthetische indicator niet voldoende ondervangen?

• Beleggen in aandelen houdt een emittentenrisico in, in die zin dat de uitgevende onderneming failliet kan gaan. Dit houdt het risico in van een aanzienlijk of zelfs volledig waardeverlies van de belegging in deze effecten.
• De beleggingen van het compartiment in opkomende markten zijn blootgesteld aan het risico van politieke, reglementaire, financiële of fiscale instabiliteit of onzekerheid, die de waarde van deze beleggingen negatief kunnen beïnvloeden of zelfs de eigendomsrechten van het compartiment in gevaar kunnen brengen.
• Beleggingen in obligaties houden een kredietrisico in, aangezien de emittent kan weigeren of niet in staat kan zijn om geheel of gedeeltelijk te voldoen aan de betaling van de interesten of hoofdsom van zijn effecten. Dit houdt het risico in van een aanzienlijk of zelfs volledig verlies van de waarde van de belegging in deze effecten.
• Het gebruik van derivaten die niet op een beurs zijn genoteerd of op een andere gereglementeerde markt worden verhandeld (“OTC-instrumenten”) houdt een tegenpartijrisico in, in die zin dat de tegenpartijen van deze derivaten op een bepaald moment niet in staat kunnen zijn hun verplichtingen jegens het compartiment geheel of gedeeltelijk na te komen.
• Het gebruik van aandelenindexfutures is bedoeld om het aandelenmarktrisico te beperken, maar niet te elimineren.
• Beleggingen in China zijn gevoelig voor alle politieke, sociale en diplomatieke gebeurtenissen die zich in China voordoen of China beïnvloeden. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat elke wijziging in het beleid van China een negatief effect zou kunnen hebben op de effectenmarkten in China, alsook op het rendement van het Fonds.

Er kunnen andere risicofactoren zijn waarmee een belegger rekening moet houden in het licht van zijn of haar persoonlijke omstandigheden en specifieke huidige en toekomstige omstandigheden. Meer informatie over de risico’s van beleggen in het fonds is te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie en in het desbetreffende deel van het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is bij de beheermaatschappij en op de website www.waystone.com.