FFG CLEANTECH II

Dit is een commerciële mededeling. Raadpleeg het prospectus van de FFG Bevek en de KID op www.fundsforgood.eu alvorens een definitieve beleggingsbeslissing te nemen. Dit document is geen contractueel document of beleggingsadvies.

Beleggingsmanager

Capricorn Partners is een onafhankelijke beheerder van aandelen- en risicokapitaalfondsen, die investeert in bedrijven met technologie als concurrentievoordeel. Capricorn Partners is gevestigd in Leuven, België, en is erkend door de FSMA.

Yves Vaneerdewegh & Olaf Coerper – Investment Managers bij Capricorn Partners – beheren het fonds. Zowel Yves als Olaf hebben 30 jaar ervaring in vermogensbeheer met een focus op snelgroeiende bedrijven in schone technologie.

Beheersmaatschappij

Waystone, in 2021 ontstaan uit de fusie van DMS, MontLake en MDO, heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van institutionele governance-, risico- en compliance-diensten aan de vermogensbeheersector. Waystone is nu een toonaangevende speler in de sector.

SHARECLASS & TECHNISCHE DOCUMENTEN

Part ISIN MGT. Fee KID Factsheet
Retail CAP LU2059537873 1,55% Download Download
Clean CAP LU2059538095 0,85% Download Download
Instit CAP LU2059537956 0,75% Download Download

BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID

Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het wordt actief beheerd zonder rekening te houden met een benchmark en belegt hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven die actief zijn op het gebied van cleantech. De term “Cleantech” omvat alle producten en diensten die een schoner en efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals energie, water, lucht of grondstoffen mogelijk maken. Bovendien draagt elk bedrijf waarop het fonds zich richt, bij tot ten minste één van de volgende drie thema’s:

ctii_nl

Hernieuwbare energie is afkomstig van natuurlijke bronnen die niet kunnen worden uitgeput (zon, wind, waterkracht, enz.).

Efficiënt gebruik van hulpbronnen betekent het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen om onze impact op het milieu te verminderen.

Energie-efficiëntie is een manier om ons energieverbruik te beheren en te beperken. Een technologie is energie-efficiënt als zij meer diensten levert voor hetzelfde energieverbruik, of als zij evenveel diensten levert voor minder energieverbruik.

ALGEMENE GEGEVENS

Lancering van de strategie 01/09/2021
Type compartiment Equities
Valuta EURO
Domicile Luxemburg
MANCO Waystone Management Company (Lux)
Beheerder Capricorn Partners
Juridisch statuut Bevek
Liquiditeit Dagelijks
Publicatie NIW BEAMA
Depothoudende Bank Banque de Luxembourg
Landen van registratie BE, LU, FR, ES
Minimale beleggingt 1 deel
Looptijd van het compartiment Onbeperkt
Transfer Agent EFA
Commissaris PwC

VERANTWOORD BELEGGINGSBELEID

Het compartiment wordt gecategoriseerd als een financieel product dat milieu- en/of sociale kenmerken bevordert, zoals beschreven in artikel 8 van de “SFDR”-verordening. Hoewel het geen duurzame beleggingsdoelstelling heeft, zal het compartiment voor ten minste 51% uit duurzame beleggingen bestaan. Deze milieu- en/of sociale kenmerken worden in de beleggingsstrategie geïmplementeerd via een thematische benadering die gericht is op aandelen van zogenaamde “Cleantech”-bedrijven, zoals hierboven vermeld. Bovendien voldoen de emittenten van de door het compartiment gehouden effecten aan bepaalde duurzaamheidscriteria die Funds For Good in haar “Beleid inzake verantwoord beleggen” heeft vastgelegd. Deze duurzaamheidscriteria* omvatten de uitsluiting van bepaalde emittenten, hetzij omdat zij het voorwerp zijn of zijn geweest van ernstige controverses op het gebied van duurzaamheid, hetzij omdat de economische activiteiten waaruit zij hun inkomsten halen een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de duurzaamheidsfactoren. Meer informatie over duurzaamheid, het Funds For Good “Responsible Investment Policy” en de uitsluitingslijst zijn te vinden op www.fundsforgood.eu/bibliotheque-documents.

Het fonds is houder van het Towards Sustainability Label, een initiatief dat Funds For Good ook heeft ondertekend. Het doel van het Towards Sustainability label is ervoor te zorgen dat gelabelde producten voldoen aan een minimumniveau van duurzaamheid, zoals gemeten door de Towards Sustainability kwaliteitsnorm, en relevante en nuttige informatie te verstrekken om u te helpen bepalen of het beleid van een bepaald product in overeenstemming is met uw persoonlijke overtuigingen. De toekenning van dit label betekent niet dat het fonds voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/fr/finance-durable

*De duurzaamheidscriteria worden gecertificeerd door het label “Towards Sustainability”. De beoordeling van de duurzaamheidscriteria wordt uitgevoerd door de beheerder, Capricorn Partners.

RISICOKLASSE

capture-decran-2023-05-22-a-11.51.07

Risico-/opbrengstindicator: 4.
De risico/rendementsindicator is 4, aangezien de waarde van het deelbewijs sterk kan schommelen en het risico van verlies en de kans op winst dus groot kunnen zijn. Historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van deze indicator zijn gebruikt, vormen mogelijk geen betrouwbare leidraad voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Er is geen enkele garantie dat de risico-indicator ongewijzigd zal blijven, dus hij kan in de loop van de tijd veranderen.

Wat is de synthetische risico/rendementsindicator?
Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met potentieel lager rendement) tot 7 (hoog risico met potentieel hoger rendement), wordt de door de wet voorgeschreven risico/rendementsindicator bepaald op basis van de volatiliteit of de gevoeligheid van het fonds voor de markt. Het weerspiegelt het feit dat de beleggingen in dit compartiment onderhevig zijn aan marktschommelingen en aan de risico’s die inherent zijn aan beleggingen in effecten. De waarde van beleggingen en de inkomsten die zij genereren kunnen stijgen en dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen. Het hierboven beschreven compartiment houdt een risico van kapitaalverlies in. De terugbetaling van de inleg is niet gegarandeerd. De laagste categorie betekent geen risicoloze belegging. Deze risico-indicator is ook opgenomen in het document “Essentiële beleggersinformatie”. Het cijfer is berekend voor een belegger in euro.

Welke belangrijke risico’s worden door de synthetische indicator niet voldoende ondervangen?

• Beleggen in aandelen houdt een emittentenrisico in, in die zin dat de uitgevende onderneming failliet kan gaan. Het risico bestaat dat de waarde van de belegging in deze effecten aanzienlijk of zelfs geheel verloren gaat.

• Wanneer een aanzienlijk deel van de beleggingen betrekking heeft op financiële instrumenten die van nature voldoende liquide zijn, maar niettemin “in bepaalde omstandigheden” een relatief laag liquiditeitsniveau kunnen hebben, kan dit in voorkomend geval een invloed hebben op het liquiditeitsrisico van het compartiment als geheel.

• De beleggingen van het compartiment in opkomende markten zijn blootgesteld aan het risico van politieke, reglementaire, financiële of fiscale instabiliteit of onzekerheid, die de waarde van deze beleggingen negatief kunnen beïnvloeden of zelfs de eigendomsrechten van het compartiment in gevaar kunnen brengen.

• Het fonds kan direct of indirect beleggen in (converteerbare) obligaties. Aan beleggingen in obligaties is een kredietrisico verbonden. Als de emittent van een (converteerbare) obligatie niet in staat is de rente te betalen of de nominale waarde tijdig terug te betalen, kan dit leiden tot een geheel of gedeeltelijk waardeverlies van de (converteerbare) obligatie. De verlaging van de kredietwaardigheid van een emittent kan ook leiden tot een volledige of gedeeltelijke waardevermindering van de (converteerbare) obligatie.

Er kunnen andere risicofactoren zijn die een belegger in overweging moet nemen in het licht van zijn of haar persoonlijke omstandigheden en bijzondere huidige en toekomstige omstandigheden. Nadere informatie over de risico’s van beleggingen in het compartiment is opgenomen in het document Essentiële Beleggersinformatie en in het desbetreffende deel van het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is bij de beheermaatschappij en op de website www.waystone.com.

informatie over duurzaamheid

a. Samenvatting

Dit compartiment promoot milieu- en sociale kenmerken en zal, hoewel het geen duurzame beleggingsdoelstelling heeft, minimaal 51% duurzame beleggingen bevatten.

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven die actief zijn in “Cleantech” of schone technologieën, waaronder alle producten en diensten vallen die een schoner en efficiënter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde, zoals energie, water, lucht of grondstoffen, mogelijk maken. Bovendien zal het compartiment alleen beleggen in ondernemingen die voldoen aan bepaalde internationale normen inzake mensenrechten en arbeidsrechten en die niet materieel betrokken zijn bij maatschappelijk controversiële activiteiten. Ten slotte draagt een indirecte belegging in dit compartiment, via de distributiecoördinator, Funds For Good, bij tot het scheppen van werkgelegenheid om de armoede te bestrijden.

b. Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit compartiment promoot milieu- of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Indicatoren voor negatieve impact worden doorlopend geselecteerd en gecontroleerd door de beleggingsbeheerder. Negatieve uitschieters zullen nader worden geanalyseerd en per geval zullen overeenkomstige maatregelen worden genomen (bv. engagement met de betrokken ondernemingen of zelfs uitsluiting van de betrokken activa) met als algemeen doel de negatieve effecten te verminderen.

De duurzame beleggingen zijn afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

c. Door het Compartiment gepromote sociale en milieuaspectent

Schone technologieën: Dit fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven die actief zijn in de cleantechsector en genoteerd staan op gereglementeerde markten. De term “Cleantech” omvat alle producten en diensten die een schoner en efficiënter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde, zoals energie, water, lucht of grondstoffen, mogelijk maken.

Naleving van de internationale normen inzake mensenrechten en arbeidsrechten: Het compartiment zal alleen beleggen in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die voldoen aan internationale beginselen, normen of kaders op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

De uitsluiting van maatschappelijk controversiële activiteiten: Het compartiment zal alleen beleggen in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die niet materieel betrokken zijn bij economische activiteiten die als schadelijk worden beschouwd, zoals (maar niet beperkt tot) de productie van en handel in wapens, tabak of steenkool.

De creatie van werkgelegenheid stimuleren ter bestrijding van de armoede: Naast de milieu- en sociale kenmerken die het Compartiment via zijn beleggingen promoot, genereren beleggingen in dit Compartiment indirect een concrete maatschappelijke impact via Funds For Good, de distributiecoördinator van de BEVEK. Na aftrek van de werkingskosten keert Funds For Good het grootste van de volgende twee bedragen uit: 50% van zijn nettowinst of 10% van zijn omzet aan het sociale project dat het heeft opgezet en beheert, “Funds For Good Impact”. “Funds for Good Impact” wijdt al haar financiële middelen aan armoedebestrijding door het bevorderen van werkgelegenheid. “Funds For Good Impact” verstrekt renteloze leningen zonder onderpand aan mensen in precaire arbeidssituaties met een ondernemingsplan. Deze financiële steun (gekoppeld aan menselijke ondersteuning in de vorm van coaching) geeft deze ondernemers de kans om hun eigen zaak op te starten. Meer informatie is ook beschikbaar op www.fundsforgood.eu.

d. Beleggingsstrategie

Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het wordt actief beheerd en belegt, via een zogenaamde “thematische” beleggingsstrategie, rechtstreeks in aandelen van ondernemingen die betrokken zijn bij cleantech en genoteerd zijn op gereglementeerde markten. De term “cleantech” omvat alle producten en diensten die een schoner en efficiënter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde, zoals energie, water, lucht of grondstoffen, mogelijk maken. Het compartiment richt zich op bedrijven die actief zijn in sectoren als hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, waterzuivering, afvalrecycling, bestrijding van vervuiling en geavanceerde materialen.

Het compartiment past ook een “uitsluitingsstrategie” toe, waarbij emittenten van financiële effecten worden uitgesloten van het beleggingsuniversum indien zij niet voldoen aan bepaalde internationale normen en/of betrokken zijn bij controversiële activiteiten boven een vooraf vastgestelde belangrijkheidsdrempel. Deze strategie is ook gebaseerd op een uitsluitingslijst van verschillende emittenten (bedrijven en/of overheden) waarin het Compartiment niet mag beleggen.

Ten slotte is Capricorn Partners een actieve aandeelhouder die een groot deel van zijn vermogen onder beheer investeert in kleine en middelgrote groeibedrijven in Europa, hetgeen ertoe kan leiden dat Capricorn een zetel in de raad van bestuur van de onderneming krijgt. De beleggingsbeheerders van Capricorn gaan dan ook in persoonlijk contact met de bedrijven in portefeuille om ESG-kwesties te bespreken en te promoten.

e. VERDELING VAN DE BELEGGINGEN

Het compartiment promoot milieukenmerken en zal voor ten minste 51% bestaan uit duurzame beleggingen met een milieudoelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam worden beschouwd.
Deze economische activiteiten komen overeen met een of meer van de volgende beleggingsgebieden van het Compartiment :

 • Hernieuwbare energie:
  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Biomassa en biobrandstoffen
  • Waterkracht
  • Andere hernieuwbare energie
 • Energie-efficiëntie:
  • Groen bouwen
  • Schoon vervoer en brandstofefficiëntie
  • Controle en energie-optimalisatie
  • Slim netwerk en energieopslag
  • Energie-efficiënte verlichting
 • Efficiënt gebruik van hulpbronnen:
  • Waterbeheer
  • Beheersing van vervuiling
  • Recycling en afvalbeheer
  • Landbouw- en biogebaseerde oplossingen
  • Geavanceerde materialen

Daarom zal het fonds voor maximaal 49% bestaan uit beleggingen die zijn afgestemd op de milieu- of sociale kenmerken die het fonds promoot, maar die niet als duurzame beleggingen worden beschouwd.

f. Toezicht op milieu- of sociale aspecten

De beleggingsbeheerder controleert jaarlijks de algemene milieu- of sociale kenmerken. De uitsluitingsfactoren worden vóór elke belegging en elke belegging regelmatig gecontroleerd.

g. Methodologie

Het compartiment belegt in schonetechnologiebedrijven. De bijdrage van beleggingen aan milieu- of sociale kenmerken en duurzame investeringen wordt gemeten aan de hand van de volgende indicatoren, afhankelijk van de beschikbaarheid ervan:

1) In aanmerking komen voor de EU-taxonomie of aanpassing van de EU-taxonomie voor duurzame beleggingen.

2) Positieve afstemming op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

3) Interne beoordeling van de thematische zuiverheid door de beleggingsbeheerder, op basis van informatie zoals sectorclassificaties (zoals GICS), door het bedrijf verstrekte sectorinformatie of andere beschikbare en relevante informatie.

De naleving van internationale normen inzake mensenrechten en arbeidsrechten en de uitsluiting van sociaal controversiële activiteiten worden gecontroleerd op basis van financiële en niet-financiële informatie die door de ondernemingen in portefeuille of door derden wordt gepubliceerd.

h. Gegevensbronnen en -verwerking

Voordat een belegging wordt gedaan, gebruikt de Beleggingsbeheerder Bloomberg als gegevensverstrekker, financiële rapporten van ondernemingen waarin wordt belegd, onderzoeksrapporten van brokers en beschikbare openbare gegevens om de noodzakelijke ESG-beoordeling uit te voeren.

De beheermaatschappij gebruikt MSCI-gegevens voor controles op beleggingsbeperkingen en/of berekeningen die nodig zijn om precontractuele of periodieke bekendmakingen te maken en voor aanvullende ESG-gerelateerde rapporten en publicaties.

Zowel de Beleggingsbeheerder als de Beheermaatschappij zorgt ervoor dat zij over de respectieve vergunning beschikken om ESG-gegevens te verkrijgen van de vermelde externe gegevensverstrekkers.

Het exacte aandeel van gegevens die door derde gegevensverstrekkers worden geschat, is moeilijk te berekenen, kan per gegevensverstrekker verschillen, maar zal naar verwachting in de loop van de tijd afnemen.

i. Beperkingen aan methodologieën en gegevens

Noch de Beleggingsbeheerder, noch de Beheermaatschappij, noch de Distributiecoördinator kunnen enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de waardering door externe gegevensverstrekkers en de nauwkeurigheid, met inbegrip van de volledigheid, van de analyses die door derden zijn opgesteld.

De Beleggingsbeheerder, de Beheermaatschappij en de Distributiecoördinator hebben geen invloed op eventuele verstoringen of beperkingen (bijvoorbeeld als gevolg van ramingen) in de analyse en voorbereiding van onderzoek door derden.

j. Due diligence

De Beleggingsbeheerder controleert en analyseert regelmatig de financiële en niet-financiële prestaties van de bedrijven in portefeuille, met inbegrip van risico’s en/of kansen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur, op basis van de genoemde externe gegevensverstrekker en aanvullende documentatie van de onderliggende bedrijven in portefeuille.

k. Engagementbeleid

De beleggingsbeheerder heeft een actief engagementbeleid ingevoerd en onderhoudt contacten met de ondernemingen in portefeuille. Engagement en persoonlijk contact met ondernemingen in portefeuille worden met name gebruikt in verband met negatieve impactindicatoren, uitsluitingen en bijbehorende drempels en de algemene afstemming van ondernemingen in portefeuille op de milieu- of sociale kenmerken die het compartiment promoot.