FFG CLEANTECH II

Dit is een commerciële mededeling. Raadpleeg het prospectus van de FFG Bevek en de KID op www.fundsforgood.eu alvorens een definitieve beleggingsbeslissing te nemen. Dit document is geen contractueel document of beleggingsadvies.

Beleggingsmanager

Capricorn Partners is een onafhankelijke beheerder van aandelen- en risicokapitaalfondsen, die investeert in bedrijven met technologie als concurrentievoordeel. Capricorn Partners is gevestigd in Leuven, België, en is erkend door de FSMA.

Yves Vaneerdewegh & Olaf Coerper – Investment Managers bij Capricorn Partners – beheren het fonds. Zowel Yves als Olaf hebben 30 jaar ervaring in vermogensbeheer met een focus op snelgroeiende bedrijven in schone technologie.

Beheersmaatschappij

Waystone, in 2021 ontstaan uit de fusie van DMS, MontLake en MDO, heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van institutionele governance-, risico- en compliance-diensten aan de vermogensbeheersector. Waystone is nu een toonaangevende speler in de sector.

SHARECLASS & TECHNISCHE DOCUMENTEN

Part ISIN MGT. Fee KID Factsheet
Retail CAP LU2059537873 1,55% Download Download
Clean CAP LU2059538095 0,85% Download Download
Instit CAP LU2059537956 0,75% Download Download

BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID

Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het wordt actief beheerd zonder rekening te houden met een benchmark en belegt hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven die actief zijn op het gebied van cleantech. De term “Cleantech” omvat alle producten en diensten die een schoner en efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals energie, water, lucht of grondstoffen mogelijk maken. Bovendien draagt elk bedrijf waarop het fonds zich richt, bij tot ten minste één van de volgende drie thema’s:

ctii_nl

Hernieuwbare energie is afkomstig van natuurlijke bronnen die niet kunnen worden uitgeput (zon, wind, waterkracht, enz.).

Efficiënt gebruik van hulpbronnen betekent het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen om onze impact op het milieu te verminderen.

Energie-efficiëntie is een manier om ons energieverbruik te beheren en te beperken. Een technologie is energie-efficiënt als zij meer diensten levert voor hetzelfde energieverbruik, of als zij evenveel diensten levert voor minder energieverbruik.

ALGEMENE GEGEVENS

Lancering van de strategie 01/09/2021
Type compartiment Equities
Valuta EURO
Domicile Luxemburg
MANCO Waystone Management Company (Lux)
Beheerder Capricorn Partners
Juridisch statuut Bevek
Liquiditeit Dagelijks
Publicatie NIW BEAMA
Depothoudende Bank Banque de Luxembourg
Landen van registratie BE, LU, FR, ES
Minimale beleggingt 1 deel
Looptijd van het compartiment Onbeperkt
Transfer Agent EFA
Commissaris PwC

VERANTWOORD BELEGGINGSBELEID

Het compartiment wordt gecategoriseerd als een financieel product dat milieu- en/of sociale kenmerken bevordert, zoals beschreven in artikel 8 van de “SFDR”-verordening. Hoewel het geen duurzame beleggingsdoelstelling heeft, zal het compartiment voor ten minste 51% uit duurzame beleggingen bestaan. Deze milieu- en/of sociale kenmerken worden in de beleggingsstrategie geïmplementeerd via een thematische benadering die gericht is op aandelen van zogenaamde “Cleantech”-bedrijven, zoals hierboven vermeld. Bovendien voldoen de emittenten van de door het compartiment gehouden effecten aan bepaalde duurzaamheidscriteria die Funds For Good in haar “Beleid inzake verantwoord beleggen” heeft vastgelegd. Deze duurzaamheidscriteria* omvatten de uitsluiting van bepaalde emittenten, hetzij omdat zij het voorwerp zijn of zijn geweest van ernstige controverses op het gebied van duurzaamheid, hetzij omdat de economische activiteiten waaruit zij hun inkomsten halen een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de duurzaamheidsfactoren. Meer informatie over duurzaamheid, het Funds For Good “Responsible Investment Policy” en de uitsluitingslijst zijn te vinden op www.fundsforgood.eu/bibliotheque-documents.

Het fonds is houder van het Towards Sustainability Label, een initiatief dat Funds For Good ook heeft ondertekend. Het doel van het Towards Sustainability label is ervoor te zorgen dat gelabelde producten voldoen aan een minimumniveau van duurzaamheid, zoals gemeten door de Towards Sustainability kwaliteitsnorm, en relevante en nuttige informatie te verstrekken om u te helpen bepalen of het beleid van een bepaald product in overeenstemming is met uw persoonlijke overtuigingen. De toekenning van dit label betekent niet dat het fonds voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/fr/finance-durable

*De duurzaamheidscriteria worden gecertificeerd door het label “Towards Sustainability”. De beoordeling van de duurzaamheidscriteria wordt uitgevoerd door de beheerder, Capricorn Partners.

RISICOKLASSE

capture-decran-2023-05-22-a-11.51.07

Risico-/opbrengstindicator: 4.
De risico/rendementsindicator is 4, aangezien de waarde van het deelbewijs sterk kan schommelen en het risico van verlies en de kans op winst dus groot kunnen zijn. Historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van deze indicator zijn gebruikt, vormen mogelijk geen betrouwbare leidraad voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Er is geen enkele garantie dat de risico-indicator ongewijzigd zal blijven, dus hij kan in de loop van de tijd veranderen.

Wat is de synthetische risico/rendementsindicator?
Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met potentieel lager rendement) tot 7 (hoog risico met potentieel hoger rendement), wordt de door de wet voorgeschreven risico/rendementsindicator bepaald op basis van de volatiliteit of de gevoeligheid van het fonds voor de markt. Het weerspiegelt het feit dat de beleggingen in dit compartiment onderhevig zijn aan marktschommelingen en aan de risico’s die inherent zijn aan beleggingen in effecten. De waarde van beleggingen en de inkomsten die zij genereren kunnen stijgen en dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen. Het hierboven beschreven compartiment houdt een risico van kapitaalverlies in. De terugbetaling van de inleg is niet gegarandeerd. De laagste categorie betekent geen risicoloze belegging. Deze risico-indicator is ook opgenomen in het document “Essentiële beleggersinformatie”. Het cijfer is berekend voor een belegger in euro.

Welke belangrijke risico’s worden door de synthetische indicator niet voldoende ondervangen?

• Beleggen in aandelen houdt een emittentenrisico in, in die zin dat de uitgevende onderneming failliet kan gaan. Het risico bestaat dat de waarde van de belegging in deze effecten aanzienlijk of zelfs geheel verloren gaat.

• Wanneer een aanzienlijk deel van de beleggingen betrekking heeft op financiële instrumenten die van nature voldoende liquide zijn, maar niettemin “in bepaalde omstandigheden” een relatief laag liquiditeitsniveau kunnen hebben, kan dit in voorkomend geval een invloed hebben op het liquiditeitsrisico van het compartiment als geheel.

• De beleggingen van het compartiment in opkomende markten zijn blootgesteld aan het risico van politieke, reglementaire, financiële of fiscale instabiliteit of onzekerheid, die de waarde van deze beleggingen negatief kunnen beïnvloeden of zelfs de eigendomsrechten van het compartiment in gevaar kunnen brengen.

• Het fonds kan direct of indirect beleggen in (converteerbare) obligaties. Aan beleggingen in obligaties is een kredietrisico verbonden. Als de emittent van een (converteerbare) obligatie niet in staat is de rente te betalen of de nominale waarde tijdig terug te betalen, kan dit leiden tot een geheel of gedeeltelijk waardeverlies van de (converteerbare) obligatie. De verlaging van de kredietwaardigheid van een emittent kan ook leiden tot een volledige of gedeeltelijke waardevermindering van de (converteerbare) obligatie.

Er kunnen andere risicofactoren zijn die een belegger in overweging moet nemen in het licht van zijn of haar persoonlijke omstandigheden en bijzondere huidige en toekomstige omstandigheden. Nadere informatie over de risico’s van beleggingen in het compartiment is opgenomen in het document Essentiële Beleggersinformatie en in het desbetreffende deel van het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is bij de beheermaatschappij en op de website www.waystone.com.

informatie over duurzaamheid